Weë, wat, wienieë, wiezoeë….

20 juli 2016

Aafjelofe mond hant vier veer nui mitjlieder darve bejrusse in ós klone-en-kleunsjere famillieë. ’t Lizet Beelen, ’t Marleen Jaspar en, frisj oes ’t ai, ’t Elona Haagmans en doa bij d’r Jac Beelen. Doamit hant vier werm drei loestieje vrauwlü óp de buun d’r bij en e óngersjtutsend mitjlied en uvver elf joar al hant die veer hön ieëtsje joebielejoem tse pakke en hoffentlieg jans vöal sjpas mit ózze verain darve beleëve. Evvel bis dat ’t ezoeë wiet is, hant al ós anger mitjlieder óch nog fes. En weë wat vuur e fes hat en wienieë en wiezoeë dat dat is, dat sjteet hei ónger:

2017
Lieke Ritt 11 joar
Marlies Ritt 11 joar
Theo Ritt 11 joar

2018
Marcel Hinzen 33 joar
Mia Hinzen 33 joar
Jac Beaumont 33 joar
Tiny Beaumont 33 joar
Joep Heinen 11 joar

2020
Silvia Heinen 33 joar
Maurice Hinzen 33 joar
Ralf Ritt 11 joar

2021
Lizette van Polfliet 11 joar
Ton van Polfliet 11 joar
Joëlle Hinzen 22 joar
Michelle de Groot 22 joar

2024 
Fabienne Hinzen 22 joar
Jolanda Pellis 11 joar
Walter Pellis 11 joar

2025
Miriam de Groot 33 joar
Peter de Groot 33 joar
Pascal Hinzen 33 joar
Yvonne Savelberg 33 joar
Britt Jansen 11 joar
Brian Jansen 11 joar
Jos Jansen 11 joar
Nathalie Jansen 11 joar
Tim Hamers 11 joar

2026
Marie-José Lennaerts 33 joar
Sanne Heinen 22 joar
Tom Ritt 22 joar
Albert Housen 22 joar
Anja Housen 22 joar
Gwyneth Housen 22 joar
Killian Housen 22 joar

2027 
Lizet Beelen 11 joar
Jac Beelen 11 joar
Marleen Jaspar 11 joar
Elona Haagmans 11 joar

...tseruk