Wat e fes i Stolberg!

27 januari 2016

Vuur de allerieëtsjte kier noa ’t Seniorenzentrum i Stolberg jeweë um óp tse darve treëne óp hönne vasteloavendsmiddieg. En dan vieëts te doa hin en dinks, wat zou dat vuur inne middieg zieë wa. Ja  en dan kuns te doa aa jevare, jees de sjtroas erinner, nurjens ing parkeerplaatsj tse vinge, de moezziek hüets te al va wiet klinke, inne Prinsewaan vuur jen duur, inne sjieke dansjroep óp de jroeëse buun. En dat alles in inne bomvolle zaal mit vöal sjtiemmoeng en sjpas an de vräud….. En doe dónge vier ós dink…… En sjlose aaf mit ing tsoejabe, inne lobzang van d’r President en ing “Rakete”.

Boh….

...tseruk