Wat weëd ’t dis joar?

18 mei 2016

Nit dat uur meent dat vier nieks dunt, went nieks nuits tse leëze is wa. Nè nè, vier hant nit sjtil jezèse de aafjelofe tsiet! Vier zunt e wiekendje voet jeweë mit d’r verain noa Meijel en de fotoots doava die kómme jans flot óp ós heemzie (en doa zunt sjieke bij!). En vier hant jesjoesterd an nui lidjsere. Tswai tiettele (zoeë wie jiddes joar) hant vier jemaad: “Mit karneval jeboare” en “Woa woeënt mie hoes?”. Mit wöad van ós zelver en de moezziek kunt óch dis joar van ózze sjtudio Theelen. Welke van die tswai ózze nuie sjlajer weëd? Ja dat wisse vier nog nit, doa junt vier vanaaf d’r 3e joenie bij de ieëtsje proof mit tser tsóg en dan losse vier üch wisse wat ózze sjlajer weëd vuur d’r saizóng 2016/2017

 

En wienieë kant uur ózze sjlajer beleëve? Óp d’r 11e van d’r 11e bij de Sjlajerparade van d’r KVV in de Wieëtsjaf….

Bis dan wa……

Ah ja, dan kunt nog inne nuie medley en vuur kómmend joar (alwerm ós 32e verainsjoar) e jans nui prójram. Jenóg vuur ós um aa tse wirke en jenóg üch tse tseeche…….

Üng Sjtèchneëlsjer

...tseruk