Wat is ’t sjun…um i tse zinge

17 september 2015

Donnesjdieg 24 tseptember junt vier noa d’r sjtudio van de famillieë Theelen um doa ózze sjlajer “Wat is ’t sjun um inne kloon tse zieë” i tse zinge. En wen dat jraad ezoeë sjun jeet als wie ’t prove, dan hant vier werm inne nómmer woa vier sjtoots óp darve zieë. Wie dat allenäu klinkt….tja….nog effe wade estebleef bis d’r 13e november wa

jan_manuel_01

Jan en zienne zoon Mano Theelen in hönne sjtudio. Vier vruie ós óp d’r 24e tseptember!!

...tseruk