Wat inne daag !

12 februari 2017

De klone woare jister, zamsdieg d’r 11e fibberwaar, óp jank. Van Stolberg uvver Kirchroa Tsentroem noa Ejelzer, durch Sjevemet noa Blieërhei. Va 12.00 oer bis 0.00 oer, doe woar vier-oavend. Hendieg vöal sjpas jehad i ’t Seniore-tsentroem i Stolberg mit de dans mariesjere van de Mölle en ós eje dans-jarde, doanoa ’t daach van de Orlando passage i Kirchroa aaf jesjoenkeld, konfettie kanonne jejèse óp d’r LHC-oavend i Ejelzer, tradietsiejoeëns-jemees noa ós vrung van de Bokkerijders en tsem sjloes in ing bomvol Bouwerwei jevierd mit de Moeloere. Alaaf tsezame!

Mit dank an d’r Marco Lückers en ós Nicole Hamers vuur ’t maache van e deel van de bilder wa!

...tseruk