Wat ing proof!

18 juni 2016

Jister hant vier proof jehad in de Bouwerwei en wat vuur ing. D’r nuie sjlajer “Mit karneval jeboare” hant vier minnieg kier jezónge en de lidsjer oes ós prójram zunt óch allenäu langs kómme. En doanoa hant vier nog ins jet auw lidsjer jesjpild en dat woar sjun. “Kóm los ós danse”, “Kinger nè”, “D’r handy”, “Tsirkes karneval”‘, “D’r vasteloavendstoesj”, “Millenium”, neum mar óp. In al die joare hant vier al jenóg nómmere jebraad. Flaich nit allenäu inne hit mar dat maat nieks oes. Vier hant jiddere nommer mit sjpas jezónge en hant mieë wie jenóg sjpas jehad bij ’t maache van ós sjlajere. En doa jeet ’t um wa. Han sjpas an alles wat ste dees en went ’t jing sjpas maat, móts te ’t nit doeë. Bij ós is die sjpas besjtimd nog nit voet!

En um d’r oavend jans komplet tse maache, hant vier vanaaf jister e nui mitjlied d’r bij. Va hatse welkom bij ózze verain, Lizet Beelen en vöal sjpas mit ós klone en kleunsjere wa…

lizet

 

 

 

...tseruk