Wainachte jans angesj 2015

11 januari 2016

De letste proof van ’t aafjelofe joar sjtóng in ’t tseeche van de wainachte en dat dunt vier ummer óp ós eje maneer. Dis joar durchdat vier hoeëg bezuk hauwe: d’r W.C. woar doa…. d’r Wijze Casper….. en wie wies dat deë woar hat heë ós d’r janse oavend durch losse merke. ’t Woar top. En noa dat hoeëg bezuk, tsiet vuur ’t tradietsiejonel Wainachts-kiene woabij de pries jidderinne um de oere vloge die e rijtje of ing kaat vol hauwe wa….

...tseruk