Vier zunt i Tejele jeweë….. Blöf!

15 september 2016

Jazicher, vier kómme bauw uvveral. Is ’t nit mit óptreëne, dan is ’t waal mit tsappe. D’r 4e tseptember sjtónge vier i “De Doolhof” i Tejele um doa inne jemuutlieje oavend tse tsappe bij ’t konzeët van de jonge va Blöf. De moeziek woar klasse, de sjtiemmoeng jód en ’t Bavaria-beer sjtreumet loestieg oes d’r kraan……

...tseruk