Jroepe

Ózze verain darf jeluklieg bouwe óp jans vöal vasteloavendsjekke die, óp wat v’r maneer dan óch, mit helpe um d’r janse verain datjennieje tse losse doeë woa vier sjpas aa hant. En dat is vasteloavend viere óp ós eje maneer. En doavuur hant vier:

D’r Wirkjroep
Tom Ritt, Silvia Heinen, Miriam de Groot en Lieke Ritt zörje d’r als ózze wirkjroep vuur dat vier ummer jet tse doeë hant went nieks tse doeë is. Wiekendjere voet, klone broane, sjpeurtochte, mit de huifkar voet, Tsinterkloas viere, boere jolve, neum mar óp. En dat is nit alling ummer ram sjun en ram jemuutlieg mar óch ram wiechtieg vuur d’r verain en doa zunt vier ram sjtoots óp!

D’r Sjmienkjroep
Marlies Ritt en Miriam de Groot zörje d’r vuur dat vier ummer fain oes-zient. Vanaaf 2012 zoeëjaar mit airbrush, aber hallo! De sjunste kluere en de sjiekste dinger weëde durch die tswai bedaad en jemaad. 

D’r Dansjroep
’t Miriam de Groot en ’t Marlies bedinke ziech óch jiddes joar werm jet nuits óp ós sjlajere doamit dat vier nit wie hootsere klöas óp de buun sjtunt. En bis noen tsauw klapt dat priema!

D’r Kostumsjere-jroep
Yvonne Savelberg, Lieke Ritt, Jolanda Pellis en Marlies Ritt kieke e jans joar lank noa alles wat kluur en fiejoer hat en bedinke ziech jet wat ós sjteet. En of dat noen vuur óp d’r kop of vuur ’t lief is. Wat die veer ziech bedinke, weëd jeweun sjun…

D’r Lottojroep
Joep Heinen en Silvia Heinen rejele noen al mennieg jöarsje vuur ós d’r lotto. En van wat doamit erinner kunt, jeet an aktieviteite vuur d’r verain óch werm eroezer. En die tswai , die haode dat ram jód bij en hant alles jód jerejeld!