Toetmemsjoes en Prinse-emfank

22 januari 2017

En doa jónge vier da, jepakd, jezakd, jesjmienkd en vuur de volle 111% jelane! D’r daag häu mósse bejinne mit ing dame-zietsoeng, evvel die jong nit durch en dat hau me ós nit vertseld. Sjaad dat dat nit durch jóng mar noen hauwe vier waal tsiet uvver die vier mit joeks en sjmaach beleëfd hant in Dé Wieëtsjaf mit jroeëse kwetsjbuul-tosties, jód jevulde Naze-tomatetsoep (en dat kan me leëze wie me wil)  en wietzieje en sjprietzieje saté-bölsjere mit de jruesde van inne volwase hankbal. Doanoa durch noa de dame en here van Toetmemsjoes in ’t Schaesberjerveld vuur e sjun óptreëne in inne werme jemuutlieje zaal. En tsem sjloes noa de Rodahal um doa de nui Hoeëgheet Prins Ruben I de hank tse sjudde en hem elf Ruben-beer in tse sjudde……. ’t Is ja vasteloavend, joederie deralala wa….

...tseruk