Tillevies, vrachwaan, ’t Linda en plekpleëtjer…..Euh wat?

25 augustus 2015

Dan kan me ziech aafvroage wat inne tillevies, inne vrachwaan, ’t Linda de Mol en plekpleëtjer in Afrika mit-éé tse maache hant. An ziech nieks…. Evvel wen me doa d’r Walter, ’t Yvonne, ’t Fabienne en ózze verain dróp en draa vingt, ja, dan ziet ’t al jans angesj oes wa……

...tseruk