Theelen in ’t kwadraat

25 september 2015

Jisteroavend, donnesjdieg 24 tseptember, noa d’r sjtudio van de heren Jan en Mano Theelen um doa ózze nuie sjlajer “Wat is ’t sjun um kloon ts zieë” i tse zinge. En dat woar werm ram jemuutlieg! Mit deë sjunne drüeje hoemoar van d’r Mano en ’t vuur van d’r Jan hant vier vuur 2015/2016 e lidsje woa vier sjtoots óp kanne zieë. Nog zivve wèche en dan darve vier ózze nuie sjlajer an üch vuursjtelle bij de Sjlajerparade van d’r K.V.V.

...tseruk