’t Drei-jesjtirn van de klone

12 augustus 2016

Kiek en doa zunt ze da, ós drei nui mitjlieder. ’t Marleen Jaspar, ’t Elona Haagmans en ’t Lizet Beelen. Zie trallere noen alwerm e paar wèche mit ós mit en hant dizze oavend in ós verainslokaal, ’t Patronaat, hön allerieëtsjte klone-order in emfank jenoame. En dat is nit zoeë mar jet, nè nè. Dat is ós ieëtsjte richtieje medalje jeweë en die zunt jemaad durch de jónge en meëdsjere van ’t ACK. Óngertusje zunt die emaille-pleëtjer al mieë wie 25 joar aod. Evvel, jraad wie ózze verain, blinke die nog ummer. Vier wunsje i jidder jeval ’t Marleen, ’t Elona en ’t Lizet jans vöal sjpas bij ós in d’r verain en hoffe dat vier nog mennieje oavend tsezame darve viere wa…..

't Marleen Jaspar, 't Elona Haagmans en 't Lizet Beelen. De "Jode Jurls" van de klone en kleunsjere.....

’t Marleen Jaspar, ’t Elona Haagmans en ’t Lizet Beelen. De “Jode Jurls” van de klone en kleunsjere…..

...tseruk