Sjiengende Sjtèchneëlsjer sjtroale sjun

11 december 2017

En doa sjtónge vier dan in d’r jewaltieje showroom van Highlite um doa ’t ieëtsjte deel van ózze videoclip bij “Dat is vasteloavend” óp tse neëme. De jonge va Visible hant mit hön kamera’s alles vasjelaad. D’r Bas Baadjou van Highlite hauw ing klasse show jeprojrammeerd en d’r Eric Piefer (óch va Highlite) hauw van ós logo inne klasse “3D visual” jemaad. En ’t woar wirklieg ing sjpas vuur tse doeë. Hei ónger de bilder van dizze oavend. Kómmende zamsdieg um 14.00 oer sjtunt vier in wieëtsjaf De Hoots bij ’t Marie-José en d’r Leo um deel tswai óp tse neëme en doavuur zut uur va hatse i-jelane. Kómt verkleid en maach mit ós de letste bilder van ós clipje mit sjpas, sjtiemoeng en vasteloavend! Bis dan wa!

...tseruk