RKVV Haander tseecht ziech

3 februari 2017

Óp noa ’t wil dörp um mit tse helle óp d’r jroeëse oavend van RKVV Haander. In ing jód jevulde kantien woar de sjtiemoeng top, de temperatoer lekker werm en ’t beer jód kaod. En tsezame mit hönne (óngertusje ex-) Prins Brian I woeëd vasteloavend jevierd en dat i sjtiel wa…..

...tseruk