Radar-kloone

25 september 2015

Doa kómme miech doch de jónge van de “Jode Oer-rings-jere” noa Kirchroa óp zamsdieg ‘r 21e november en zinge besjtimd lidsjer zoeë wie “Radar-kloone”, “Went d’r kloon werm laacht”, “Twilight-kloon”, “Long blond kloon” en vier zunt d’r bij wa…. Bis dan!

Golden Earring

 

...tseruk