Radar kloone deel tswai

18 januari 2017

I 2015 hant vier darve hoezere in de Rodahal wie de jonge van de “Joode Oerringsjere” doa woare. En dis joar zunt ze werm in ’t sjunste óp de welt. En óch vier sjtunt paraat en zunt uvveral in die hal tse vinge. Mit lidsjer wie “Another 45 kloone”, “D’r kloon made me do it” en “Radar kloon” zal ’t besjtimd werm e fes weëde! Zamsdieg 21 oktober jeet ’t rónk in de Rodahal. Bis dan wa…..

...tseruk