Pink, pink, pink, pink, pink, pink, pink, pink, pink, pinkpop

13 januari 2017

Jazicher! Óch dis joar darve vier mit ós klone en kleunsjere noa Pinkpop um doa inne janse daag de lekkesjte beersjere tse tsappe en tsezame mit al die festival-luu tse jenisse van de moeziek en de jemuutliegheet. En dat is dis joar alwerm vuur de 10e kier dat vier dat darve doeë. Dat is doch sjun wa en doa zunt vier sjtoots óp……..

Vier zient ós d’r 4e joenie óp Megaland bij Pinkpop 2017 (woa vier deë daag sjtunt, wisse vier nog nit, dat kunt nog……)

jubileum 10

...tseruk