Sjlajerparade 2019

Dizze oavend jeet ’t alwerm los! Hu kriet ’t sjunste óp de welt ziene nuie sjlajer tse hure. 14 deelnemere, jroepe, jrupjere en aintselzengere sjtunt in ’t Catharinahoes óp de buun.

Komt uur óch loestere en kieke?

...tseruk