Prinse proklamatsiejoeën VVKW

In d’r Heidsjer Tref is al joare lank de proklamatsiejoeën van de nui Hoeëgheet van d’r VVKW. Óch dis joar sjpilt ziech doa alles aaf. En vier dunt doa dis joar aa mit!

...tseruk