Jeneraal proof Sjlajerparade

Nog ing kier alles jód durchneëme doamit dat vier ózze nuie sjlajer “Hei sjokkelt de welt” jód uvver de buun kanne bringe!

Bis mörje in ’t Catharinahoes wa!

...tseruk