FCKW 90 joar

D’r FCKW bejsteet 90 joar en zie viere dat, ónger angere, mit inne jroeëse Kirchröadsjer middieg. Vier treëne óch óp evvel de tsiet sjteet nog nit vas.

...tseruk