Alaaf de Sjtaater Tröate!

De tradietsiejoeënszietsoeng van de Sjtaater Tröate mit e klasse projram en ing sjieke proklamatsiejoeën. Hei darve vier d’r sjpits aaf biese.

...tseruk