Kiek doa!

28 augustus 2015

En alwerm inne riedel pleëtjer van ós mitjlieder oane dat ze van ós mitjlieder zunt. Sjtèchneëlsjer zunt uvveral. I Kirchroa …

6:0 vuur ’t Yvonne

2 augustus 2015

Zamsdieg 1 aujoes hant vier d’r verjoardaag van ’t Yvonne, de jroeëse 6:0, i sjtiel jevierd. Mit dansende en zingende klone …

Bonjour klone!

26 juli 2015

En dan jeet me inne daag noa Paries en dan meent me dat doa va Kirchroa waal jinne angesj zal …

Vasteloavend i Limburg

10 juli 2015

Kiek en zoeë sjtunt ós joebielarisse en senator nog ing kier sjun jeneumd óp de heemzie va “Vasteloavend i Limburg“….. …

Drei moal nui…..

16 juni 2015

2015 is ’t joar van drei moal nui: nui prójram, nuie sjlajer en nui kostümsjere. ’t Nui prójram hat d’r …

Va hatse jrateleerd Sjirmheer!

27 mei 2015

Dizze oavend woeëd bekank jemaad dat ózze Sjirmheer, d’r burjemeester va beek Ralf Krewinkel, beneumd weëd als d’r nuie Burjervadder …

Klonebosch 2015

1, 2 en 3 mai woar ’t e sjtuk sjtiller i Kirchroa. Doe woare vier nemlieg mit d’r verain óp …

Nui, nui, nui!

10 maart 2015

Kiek en zoeë jeet dat dan wa. Dan kómme vier effe bij-éé um an de nui wöad van ós sjlajere …

Abraham de Groot

Zóndieg 8 meëts mit d’r verain noa d’r verjoardaag van ózze jungste Abraham, d’r Peter de Groot. En woa viert …

Rèste? Wat is dat?

6 maart 2015

Nit dat uur meent dat vier nieks mieë dunt went nieks tse doeë is wa… ’t Weëd al kreftieg noajedaad …

Sjlof lekker Kirchroa…

18 februari 2015

En doe woar ’t alwerm ezoeë wiet. Vasteloavendsdeesdieg, d’r letste daag vasteloavend vuur ós klone en kleunsjere, d’r letste daag …

Alaaf de Burgerlust!

Mondieg 9 fibberwaar woare vier tse vinge in ’t Socio project um doa óp tse darve treëne óp d’r jroeése …

Jódde mörje KHK!

25 januari 2015

Zóndiegmörje um 10.00 oer noa ’t Catharinahoes um mit tse wirke an ’t vasteloavendsfrühshoppe van de K.H.K. Doa sjmienke, hód …

Alaaf de Kabouters!

Zamsdiegoavend, 24 jannewaar, noa wieëtsjaf Rolduc um doa mit tse helle an d’r jroeëse vasteloavendsoavend van de Kabouters. Jónge en …

Va hatse wa Hoeëgheet!

19 januari 2015

Aafjelofe zóndieg 18 jannewaar, óp d’r verjoardaag van ózze sikkerteer Pascal Hinzen en ós óngersjtutsend mitjlied Jos Jansen, noa de …

Wainachte jans angesj 2014

Vrieddieg 19 detsember woar eejentlieg ing proof jeplaand evvel dat hant vier ins effe jemuutlieg umjewórpe. D’r vuursjtand hauw ’t …

22-12 LVK Haof fienaliste

21 december 2014

Mörje oavend, mondieg d’r 22e detsember, weëd tusje 19.00 oer en 20.00 oer bekank jemaad welke 60 lidjser (van de …

Has te dat al jezieë?

12 december 2014

Kinger nè, woa ós mitjlieder nit uvveral tse vinge zunt wa. Went me mar ins richtieg kiekt of jet tse …

Kappe treffe 2014

28 november 2014

Oh man, wat woar dat sjun! Kappe treffe 2014 van d’r VVKW in ’t Sjtaater Hoes. Laider woare vier mit …

S-daag

14 november 2014

’t Is ezoeë wied! S-daag i Kirchroa! Hü kriet ós sjtad zienne nuie sjlajer en welke dat dat weëd, doa kómme …

Oes de auw doeës…

8 november 2014

Effe tseruk in de tsiet. I 2007 zunt vier mit d’r verain óp jank jeweë, Inne janse daag lank jemuutlieg …

Sjun wa….

4 november 2014

Zamsdieg 25 oktober noa de Kraonkelaere va Gelaen um doa mit tse helle óp d’r vuursjteloavend van de BCL. En …

Ós Lizette weëd de 60!

Zamsdieg 25 oktober woar d’r verjoardaag van ós mitjlied, ’t Lizette. 60 Jöarsjere jónk is ’t meëdje woeëde en dat …

BCL 2014

Zamsdiegoavend, d’r 25e oktober, zunt vier noa De Kraonkelaere jevare um doa tser tsóg tse joa óp d’r Vuursjtel oavend …

Jezóndheet Albert Housen

11 oktober 2014

En dan junt ’t Miriam en d’r Peter de Groot óp vakans noa Roeëme, wiet voet va Kirchroa, um ins jans effe …

Alaaf Schaufenberg!

2 september 2014

Aafjelofe zamsdieg, 30 aujoes, woare vier in d’r kloon, mit hód, sjtek, rink en sjmienk tse vinge óp d’r 95e …

D’r himmel óppen eëd

19 juli 2014

Vier zunt droes! Ózze sjlajer vuur 2014/2015 is “D’r himmel óppen eëd”. De wöad zunt van ós zelver. De moezziek …

LVK 2015 i Kirchroa

16 juli 2014

D’r janse LVK tsirkes kunt i 2015 noa de Rodahal in ós hemet, Kirchroa en doa darf me rui-ieg e …