Wat e fes!

Óch dis joar kunt de Top 1111 van L1 langs en vanoes Kirchroa sjteet óch dis joar werm ’t nemlieje …

Wat inne daag !

12 februari 2017

De klone woare jister, zamsdieg d’r 11e fibberwaar, óp jank. Van Stolberg uvver Kirchroa Tsentroem noa Ejelzer, durch Sjevemet noa …

Alaaf de Wilhelmina!

11 februari 2017

Vriedieg d’r 10e fibberwaar woare vier tse vinge in ’t Catharinahoes vuur d’r jroeëse Wilhelmina vasteloavendsoavend. En deë woar ram …

Alaaf de Kabouters!

4 februari 2017

Dizze oavend woare vier tse vinge in wieëtsjaf Rolduc um doa óp tse treëne vuur en tsezame mit de Kabouters. …

Alaaf de Lückerhei

’t Is al bauw tradietsiejoeën vuur ós um óp tse treëne óp d’r jroeëse vasteloavendsoavend van de Lückerhei. ’t Is …

Radar kloone deel tswai

18 januari 2017

I 2015 hant vier darve hoezere in de Rodahal wie de jonge van de “Joode Oerringsjere” doa woare. En dis …

Alaaf tsezame wa!

Zóndieg 8 jannewaar woare vier tse vinge in de Ts. Lambeëteskirch um doa mit tse helle an de dialek-mès “Amen …

Sjun daag wa!

19 december 2016

Namens alle klone en kleunsjere wunsje vier uuch janse sjun wainachtsdaag, inne jauwe roetsj, vöal jezónkheet, de hónged doezend, inne …

Kiek noen doa……..

2 december 2016

De aafjelofe tsiet hant vier werm de nemlieje pleëtjer jevónge woa ós mitjlieder dróp sjtunt. En wilt uur wisse woa? …

11 joar Los Mar Joa

19 november 2016

Vriedieg 18 november woare vier in Dé Wieëtsjaf um doa de jonge va Los Mar Joa e sjtends-je tse bringe. …

Alaaf Prins Jos II!

Zamsdieg 12 november woare vier tse vinge in d’r Heidsjer Tref woa de nui Hoeëgheet van d’r VVKW jeproklameerd woeëd. …

Alaaf de Blaue Funken!

7 november 2016

En dan sjtunt vier óp zóndieg d’r 6e november jewèsje en jesjtrèche i Höngen-Alsdorf bij d’r Höngener KG Blaue Funken …

D’r sjlajer is jeboare!

15 september 2016

Donnesjdieg d’r 8e tseptember woare vier in d’r sjtudio van de famillieë Theelen tse vinge um doa ózze nuie sjlajer …

Weë, wat, wienieë, wiezoeë….

20 juli 2016

Aafjelofe mond hant vier veer nui mitjlieder darve bejrusse in ós klone-en-kleunsjere famillieë. ’t Lizet Beelen, ’t Marleen Jaspar en, frisj …

Zon, zjpas en zjtiemmoeng

6 juli 2016

Zamsdieg d’r 2e joelie woare vier óp d’r Maat i Kirchroa tse vinge. Doa hant vier mitjeheld bij d’r Zommerkarneval …

Wat ing proof!

18 juni 2016

Jister hant vier proof jehad in de Bouwerwei en wat vuur ing. D’r nuie sjlajer “Mit karneval jeboare” hant vier …

Pinkpop 2016 woar top!

11 juni 2016

Jister woare vier mit d’r verain en ós vrung tse vinge in ’t jrüetste beerkrat van de welt. En dat sjtong …

Wat inne möp wa…..

8 juni 2016

Wilt uur wisse weës ós de aafjelofe joare ummer jehólpe hat, óp wat vuur maneer dan óch? Dan klietsj ins …

Joaresverzamloeng 2016

29 mei 2016

’t Joar is alwerm um en dat betseechent dat ós joaresverzamloeng óp d’r ajenda sjtong.  In ós verainslokaal ’t Patronaat …

Wat e ai wa……

23 maart 2016

Haof vaste is um en Oeëstere sjteet vuur jen duur en óngertusje dat jidderinne in dat bis-je beusj wat vier …

De klone óp d’r tillevies

Kiek en zoeë zoog dat oes zamsdieg d’r 30e jannewaar  bij d’r TVL Vasteloavendsmarathon 2016. Sjun wa ……

In de rij sjtunt ze….

Zamsdieg d’r 30e jannewaar woare vier tse zieë en tse hüere in de TV Limburg Vasteloavendsmarathon. En vier woare nog nit …

Alaaf de Bokkerijders!

27 januari 2016

’t Is óngertusje al langzaam tradietsiejoeën, óptreëne bij de Bokkerijders in wieëtsjaf Rolduc bij d’r Sjef en zieng jonge van …

Wat e fes i Stolberg!

Vuur de allerieëtsjte kier noa ’t Seniorenzentrum i Stolberg jeweë um óp tse darve treëne óp hönne vasteloavendsmiddieg. En dan …

De klone on toer….

18 januari 2016

Wat e wiekend! Kruts en kweer jevare um uvveral e sjtuksje van ózze vasteloavend tse kanne uvverbringe en dat hat …

Beaumont in ’t kwadraat

11 december 2015

Vuur ing lekker tas kaffieë of e sjprietsieg jleësje wien kan me vanaaf noen bij ós senatore Jac en Tiny tsereët. Wiezoeë? …

Da bis-te plat wa……

24 november 2015

Jisteroavend hant ’t Marlies Ritt en d’r Maurice Hinzen vuur de Sjtèchneëlsjer mitjeheld bij ’t jroeës Kirchröadsj Diktee in Dé …

Va hatse Pascal!

13 november 2015

Donnesjdieg 12 november woare vier tse vinge in De Wieëtsjaf Kirchroa. Den óp d’r ieëtsje daag noa aavank van d’r nuie …