Alaaf ’t WMC!

18 juli 2017

En doa sjtonge vier da. Veer joar jeleie nog als hingerjrónk-koeër bij ’t Tieëkezinge van ’t Jód Tsimmer evvel dis …

Pinkpop = Pinktop

5 juni 2017

Zóndieg sjtónge vier alwerm vuur ’t tsengde joar hinger ing van de tieëke va Pinkpop um doa inne janse daag …

Joaresverzamloeng 2017

27 mei 2017

Vriedieg 26 mai woar ós joaresverzamloeng. Doamit sjllise vier offietsiejel d’r tsezong 2016-2017 aaf en bejint vuur ós 2017-2018, ós …

10 joar Pinkpop

18 maart 2017

In 2008 hant vier vuur de ieëtsje kier mit darve helle hinger de tieëk bij Pinkpop. En dis joar, in …

De klone óp d’r radio….

4 maart 2017

Vasteloavendsmondieg kroge vier bezuk van BNR Nieuwsradio. D’r Ronald Olsthoorn woar mit zienne mikrofoon al vrug paraat. Zie wole jeer …

Alaaf Haander!

Vasteloavendszamsdieg is al bauw tradietsiejoeën vuur ós um óp tse treëne in ’t Wil dörp. Óp noa Haander um nog …

Simply the best wa….

19 februari 2017

En doa sjtónge vier da in d’r Heidsjer Tref óp de Damezietsoeng van d’r VVKW. Inne bomvolle zaal mit alles …

Alaaf Kirch3!

Zamsdieg d’r 18e fibberwaar woare vier tse vinge i Sjevemet en dat óp d’r vasteloavendsoavend va Kirch3. ’t Woar laider …

Wat e fes!

Óch dis joar kunt de Top 1111 van L1 langs en vanoes Kirchroa sjteet óch dis joar werm ’t nemlieje …

Wat inne daag !

12 februari 2017

De klone woare jister, zamsdieg d’r 11e fibberwaar, óp jank. Van Stolberg uvver Kirchroa Tsentroem noa Ejelzer, durch Sjevemet noa …

Alaaf de Wilhelmina!

11 februari 2017

Vriedieg d’r 10e fibberwaar woare vier tse vinge in ’t Catharinahoes vuur d’r jroeëse Wilhelmina vasteloavendsoavend. En deë woar ram …

Alaaf de Kabouters!

4 februari 2017

Dizze oavend woare vier tse vinge in wieëtsjaf Rolduc um doa óp tse treëne vuur en tsezame mit de Kabouters. …

Alaaf de Lückerhei

’t Is al bauw tradietsiejoeën vuur ós um óp tse treëne óp d’r jroeëse vasteloavendsoavend van de Lückerhei. ’t Is …

Radar kloone deel tswai

18 januari 2017

I 2015 hant vier darve hoezere in de Rodahal wie de jonge van de “Joode Oerringsjere” doa woare. En dis …

Alaaf tsezame wa!

Zóndieg 8 jannewaar woare vier tse vinge in de Ts. Lambeëteskirch um doa mit tse helle an de dialek-mès “Amen …

Sjun daag wa!

19 december 2016

Namens alle klone en kleunsjere wunsje vier uuch janse sjun wainachtsdaag, inne jauwe roetsj, vöal jezónkheet, de hónged doezend, inne …

Kiek noen doa……..

2 december 2016

De aafjelofe tsiet hant vier werm de nemlieje pleëtjer jevónge woa ós mitjlieder dróp sjtunt. En wilt uur wisse woa? …

11 joar Los Mar Joa

19 november 2016

Vriedieg 18 november woare vier in Dé Wieëtsjaf um doa de jonge va Los Mar Joa e sjtends-je tse bringe. …

Alaaf Prins Jos II!

Zamsdieg 12 november woare vier tse vinge in d’r Heidsjer Tref woa de nui Hoeëgheet van d’r VVKW jeproklameerd woeëd. …

Alaaf de Blaue Funken!

7 november 2016

En dan sjtunt vier óp zóndieg d’r 6e november jewèsje en jesjtrèche i Höngen-Alsdorf bij d’r Höngener KG Blaue Funken …

D’r sjlajer is jeboare!

15 september 2016

Donnesjdieg d’r 8e tseptember woare vier in d’r sjtudio van de famillieë Theelen tse vinge um doa ózze nuie sjlajer …

Weë, wat, wienieë, wiezoeë….

20 juli 2016

Aafjelofe mond hant vier veer nui mitjlieder darve bejrusse in ós klone-en-kleunsjere famillieë. ’t Lizet Beelen, ’t Marleen Jaspar en, frisj …

Zon, zjpas en zjtiemmoeng

6 juli 2016

Zamsdieg d’r 2e joelie woare vier óp d’r Maat i Kirchroa tse vinge. Doa hant vier mitjeheld bij d’r Zommerkarneval …

Wat ing proof!

18 juni 2016

Jister hant vier proof jehad in de Bouwerwei en wat vuur ing. D’r nuie sjlajer “Mit karneval jeboare” hant vier …

Pinkpop 2016 woar top!

11 juni 2016

Jister woare vier mit d’r verain en ós vrung tse vinge in ’t jrüetste beerkrat van de welt. En dat sjtong …

Wat inne möp wa…..

8 juni 2016

Wilt uur wisse weës ós de aafjelofe joare ummer jehólpe hat, óp wat vuur maneer dan óch? Dan klietsj ins …

Joaresverzamloeng 2016

29 mei 2016

’t Joar is alwerm um en dat betseechent dat ós joaresverzamloeng óp d’r ajenda sjtong.  In ós verainslokaal ’t Patronaat …

Wat e ai wa……

23 maart 2016

Haof vaste is um en Oeëstere sjteet vuur jen duur en óngertusje dat jidderinne in dat bis-je beusj wat vier …