“Mit karneval jeboare” wint zilver….

12 november 2016

14947764_10154255756593585_4365086581807043841_n 14955996_10154255756958585_126548361613284826_nJister, vriedieg d’r 11e van d’r 11e, sjtónge vier werm paraat vuur de Sjlajerparade. Dis kier in Dé Wieëtsjaf i Kirchroa óp d’r Maat. Tsezame mit d’r Wiesse Sjwaam, Danny Pouwels, Los Mar Joa, Marcel Mahr, ’t Jód tsimmer, Paul Weële en d’r Reënboagkloeb woeët jezoeëd noa d’r nuie sjlajer va Kirchroa vuur d’r saizóng 2016-2017. En tjeën middernaat koam d’r oessjlaag. D’r Reënboagkloeb darf ziech noen e joar lank Sjlajerwinnaar neume en doamit jratelere vier va hatse wa. Evvel ózze nómmer, “Mit karneval jeboare”, hat d’r tswaide jemaad en doa zunt vier richtieg sjtoots óp. Of wie ze óp ’t Duutsj zage, vier hant d’r vietse-sjlajer binne.De dreide plaatsj is vuur d’r Marcel Mahr en óch dat is inne sjieke nómmer.

’t Woar inne klasse oavend deë vuur ós bejon óp d’r Maat woa vier óptroane bij D’r 11e van d’r 11e. Inne jód jevulde maat mit allenäu vasteloavendsjekke die ziech nieks aatrókke van de temperatoer en jemuutlieg mit jidderinne mitvierete.

Laider hant vier dis rungde nit al tse vöal fotoots wail de batterij leëg woar (wie ze óp sjoeël zage, dat woar e “leermomentje”).  ös eje batterij weëd noen waal ópjelane doamit dat vier dizze oavend tser tsóg kanne joa bij de proklamatsiejoeën van d’r Prins va Kirchroa West.

Alaaf tsezame!

14922232_993456584099672_3119322165510763797_n 14947825_1225578727516507_1134764364122520336_n 14947825_1354047067938770_9080386153070329039_n 14963206_993456534099677_2441453794151797215_n 15037194_993456530766344_4907445255521737726_n 15078559_993456477433016_7030827293853904429_n 15078931_993456474099683_920383054646343697_n

...tseruk