Kiek noen doa……..

2 december 2016

De aafjelofe tsiet hant vier werm de nemlieje pleëtjer jevónge woa ós mitjlieder dróp sjtunt. En wilt uur wisse woa? I Kirchroa, Jeleën en Delft óp de jekste plaatsje evvel ummer eëve wietzieg um tse vinge. ’t Is jraad bauw ezoeë leuk wie Pokemon-go, evvel bij ós is dat dan Klone-jank wa….
...tseruk