Jroeëse sjpas in Kling Nullet en d’r sjats van Firensjats

4 februari 2016

Mitwoch d’r 3e fibberwaar woare vier tse zinge in Kling Nullet (óp de plaats van de auw Maria Jorettikirch) óp d’r allerieëtsjte vasteloavendsoavend en dat woar wirklieg sjun. Mit mieë klone dan dat vier buun houwe en ing bombe sjtiemmoeng. En doanoa durch noa d’r Firensjats um doa mit de lü vasteloavend tse viere en óch óp d’r Sjtaat woar de sjtiemmoeng jroeës. ’t Jeet dróp aa, leef vasteloavendsvrung, ’t jeet dróp aa!

 

 

...tseruk