Joebielejoemsjoar mit inne laach en ing troan

18 maart 2018

Vriedieg d’r 16e meëts 1985 is ós vasteloavendsrees bejonne. En vriedieg d’r 16e meëts sjtonge vier mit ózze vasteloavendstsóg sjtil bij Station 33. 3×11 joar viere, jenisse en óp ós maneer ózze vasteleer oesdrage. Dat is jet woa me jeer effe bij sjtil sjteet.

Ós joaresverzamloeng woar wirklieg klasse. D’r janse verain woar doa um tse jenisse van e woenderbar buffet, um tse loestere noa ózze vuursjtand die ’t nuediege tse vertselle hauwe, um tse jrieëmele bij ’t joaresversjlaag van ózze sikkerteer d’r Pascal, um tse laache mit en durch de wöad van d’r bedreifslijder van de Aldi, ózze vrunk d’r Wim Ploum (deë, als jans jroeëse oesnaam, nog ing kier die rol oes de ef sjpellet),um d’r Joep tse jratelere mit zieng 1×11 joar, um ’t Sandra welkom tse heesje binnen de klone-famillieë en um tse knoevele en e tröansje tse losse bij e jans jroeës Laudatio vuur ós 4 3×11 joebielarisse, Marcel, Mia, Jac en Tiny die vanaaf noen junt jenisse van hön klone-pensioejoeën. Datjinnieje wat zie hant aajevange en doanoa mit ós allenäu tsezame in die 33 joar hant ópjebouwd, dat zalle vier mit sjtoots en respekt wieër verzörje.

Mit dank an ’t Marlies vuur al die sjun bilder (en an ’t Sjtaater Hoes vuur de klasse verzörjoeng) kant uur uuch hei de bilder besjnautse van aafjelofe vriedieg

...tseruk