Joaresverzamloeng 2016

29 mei 2016

’t Joar is alwerm um en dat betseechent dat ós joaresverzamloeng óp d’r ajenda sjtong.  In ós verainslokaal ’t Patronaat koam d’r janse saizong nog ins langs. Alles wat ’t aafjelofe joar jód jelofe hauw en alles wat winniejer jód jeklapd hat. ’t 31e verainsjoar woeëd i sjtiel aafjesjlaose en inne bejin is jemaad an ós 32e joar. Joebielarisse woare d’r dis joar nit (dat sjteet nieëks joar werm óp de rol mit 11 joar vuur ’t Marlies, d’r Theo en ’t Lieke) evvel waal inne Möp 2016. En deë jong dis joar noa d’r René Muller. Joarelank sjtong heë vuur ózze verain veëdieg wen ’t nüedieg woar in ós tswaide hemet, d’r Sjlaagboom. ’t Woeët tsiet um doa va hatse danke vuur tse zaache. Dat hant vier jedoa durch an d’r René ’t Möpje oes tse rikke…….

...tseruk