Jetietsjd…..

14 april 2019

Uur zalt waal dinke, die zunt jetietsjd! En jraad vuur de Oeëstere kuet dat óch waal ins sjtimme. De letste tsiet hant vier ligke sjoestere an nui lidsjere en vier hant drei nui tekste veëdieg jesjrève. Vier kanne noen nog nit vöal druvver vertselle, doa is ’t nog jet tse vrug vuur. Evvel, vier kanne uuch waal al jet “hints” jeëve uvver woa ze uvver junt. De kómmende tsiet weëd jewirkd an de moeziek en zoeë wie ummer, besjtimme vier mit d’r janse verain wat ózze nuie sjlajer vuur 2019/2020 jeet weëde. Vöal sjpas mit roane wa….

...tseruk