Jestebóch

leef klone en kleunsjere,

vier vinge ’t sjun went uur e paar wöad wilt hingerlosse in ós jestebóch. Jeweun hei klietsje en dan kunt de rès va zelver.

jrus van de Sjtèchneëlsjer