In de rij sjtunt ze….

1 februari 2016

Zamsdieg d’r 30e jannewaar woare vier tse zieë en tse hüere in de TV Limburg Vasteloavendsmarathon. En vier woare nog nit binne of al die artieste wole mit ós en mit ós medalje óp de foto. De Toddezek, d’r Fabrizio en Ziesjoem zunt de nuitste name óp ós bekankdemoer. Sjiek wa….

Ziesjoem

Ziesjoem

De Toddezek

De Toddezek

Fabrizio

Fabrizio

...tseruk