En zoeë ziet dat dan oes wa….

13 november 2016

En doa is e dan, ós nuitste filmpje is jeboare! Vuur alle vasteloavendsjekke en karnevaliste i hats en nere jemaad. “Mit karneval jeboare” is ózze nuie sjlajer en zoeë huet deë ziech aa en zoeë ziet deë oes. jans vöal sjpas mit kieke en loestere wa.

Alaaf tsezame!

...tseruk