En ózze nuie sjlajer is…….

18 juni 2017

Ja leef klone en kleunsjere, aafjelofe vriedieg hant vier ós ieëtsjte proof jehad vuur d’r nuie tsezóng 2017-2018, ós 33ste joar alwerm als Sjtèchneëlsjer. En doa hant vier ózze nuie sjlajer jekoaze. In de vunnefde joarestsiet zalle vier de buun ópjoa mit “Dat is vasteloavend!” De wöad zunt van ós zelver en Sjtudio Theelen zörgt óch dis joar vuur de nemlieje riechtieje noeëte vuur d’r bij. Lost uuch uvverrasje den mit dizze sjlajer bringe vier jans jet angesj. En hoffentlieg vilt dat bij uuch in d’r sjmaach. Vier zalle de kómmende monde vöal en jód prove doamit dat vier ós nui lidsje jód uvver de buun kanne bringe….. Alaaf tsezame wa!

...tseruk