D’r sjlajer is jeboare!

15 september 2016

Donnesjdieg d’r 8e tseptember woare vier in d’r sjtudio van de famillieë Theelen tse vinge um doa ózze nuie sjlajer “Mit karneval jeboare” i tse zinge. En dat woar, wie ummer, ram jemuutlieg! De aafjelofe joare is óch deë sjtudio vuur ós ing kling i-zing-hemet jewoeëde. Jidderinne hat ziech van zieng of heur betste zie losse zieë en hüere en vier kanne nit wade um üch ós lidsje vuur tse sjtelle! D’r 11e van d’r 11e bij de Sjlajerparade in de Wieëtsjaf jeet dat passere. Bis dan wa!

...tseruk