De Unskes zunt hön jewieët in jood weëd

19 januari 2016

Óp zóndieg mörje ligke de mieëtse lü jemuutlieg i bed, flaich e werm brüedje d’r bij, ing tas kaffe of tieë, tsiedöngs-je en jenisse. En wat dunt vier? Vier sjmienke ós, dunt ós d’r kloon aa en vare noa Nuiehage um óp tse treëne bij de Damezietsóng van CV De Unskes mit hön Pónk Lilian en 400 oesjelosse vrauwlü. En wie dat woar? Boh, wie dat woar, dat kan me nit vertselle, dat mós me zieë:

Mit dank an d’r Roger Huntjes, d’r carnavalsfotograaf va Landjraaf

...tseruk