Anja en Brian zunt plat en Tommie is inne Toyboy

30 januari 2017

Ja leef klone en kleunsjere, vier hant alwerm jet mitjlieder van ós jevónge óp plaatsje woa me ze noeëts verwade zou. Dis kier bij d’r Toychamp i Kirchroa woa ’t Anja Housen en d’r Brian Jansen ram plat woare en woa d’r Tom Ritt tse jelde is als “Toyboy”-waan….. Jeleuf ’t of nit evvel ’t is woar. Kiek mar…..

 

En hei sjtunt al die pleëtjer bij-ee. Vöal sjpas d’rmit wa…..

...tseruk