Amen tsezame en proklamatsiejoeën 2016

11 januari 2016

Óp d’r ieëtsje richtieje zóndieg in ’t nui joa zunt vier ummer in de Labeëtes-kirch tse vinge um doa als sjtieftoeng “Klone vuur clowns” de dialek-mès “Amen tsezame” tse haode. Mit klasse jezank van de dames Piefer en Franssen, de dames Pouwels, de here van de Kling van d’r Lambeëtes, d’r moeziekaliesje sjloes van de Sjtèchneëlsjer en de sjun mès van ózze nuie Dèchant Nevelstein hat ing bomvol kirch jenòsse. En dat woar sjun….

Doanoa d’r kaffieëdusj bij ’t Tiny en d’r Ad en zinge óp d’r Maat  bij de proklamatsiejoeën van ós nui Hoeëgheet! D’r saizóng hat bejonne wa….

...tseruk