Moeziek

Vanaaf 1985 zunt vier óngerweëgs en vanaaf 1988 óp de buun tse vinge. En in die joare hant vier al mennieje sjlajer jemaad:

Joar Tietel Plaatsj Wat hant vier doamit jedoa of jemaad
1988 ’t Möpje 5e Sjlajerparade  Tiengel tangel bengke
  Vuur zunt aa ee jebònge 3e Sjlajerparade Tiengel tangel bengke, Sjpetsiejalietete 4 tseedee en 11 veur 11 tseedee
  D’r Wilde Weste   Nit oesjebraad óp tseedee
  Al huits doe vouwe in ’t jezich   Nit oesjebraad óp tseedee
  Ós papajaj   Nit oesjebraad óp tseedee
  D’r kwetsjbul   Nit oesjebraad óp tseedee
1989 D’r Naitkloeb 10e Sjlajerparade Viniel pleëtje
  Iech han eng blutsj drin 2e Sjlajerparade Viniel pleëtje
  Vuur mósse joa   Nit oesjebraad óp tseedee
1990 I jidder hoes d’r kloon eroes 8e Sjlajerparade Studio Weerwaas bengke en Sjpetsiejalietete 4 tseedee
  Kom drink e beersje   Nit oesjebraad óp tseedee
1991 Ja dat hat doch jenne tswek 8e Sjlajerparade Studio Weerwaas bengke, Sjpetsiejalietete 5 tseedee en 11 veur 11 tseedee
  Kiek ens hei, kiek ens doa 22e Sjlajerparade Nit oesjebraad óp tseedee
1992 Vasteloavend is ’t sjunste watste has 5e Sjlajerparade Sjpetsiejalietete 5 tseedee
  Kirchroa blieft Kirchroa 16e Sjlajerparade Nit oesjebraad óp tseedee
1993 Kóm eri 8e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1993/1994
  D’r poetsfiemel 12e Sjlajerparade Nit oesjebraad óp tseedee
  Tsiekke tsakke   Nit oesjebraad óp tseedee
1994 Faine miensj 15e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1994/1995
  Jans ejaal, vöal sjandaal 9e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1994/1995
  Ee dat jeet nog   Nit   oesjebraat óp tseedee
1995 Iech en doe 3e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1995/1996
1996 Kom los ós pütsje   Nit oesjebraad óp tseedee
  D’r Faldera 11e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1996/1997
1997 Os sjtadt 1e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1997/1998, Sjpètsiejalietète 6
  Drei daag jek   Nit oesjebraad óp tseedee
  Kammauw kammauw   Nit oesjebraad óp tseedee
1998 I Kirchroa motste zieë 5e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1998/1999
  Veule   Nit oesjebraat óp tseedee
  Samba Caramba   Nit oesjebraad óp tseedee
1999 D’r Vasteloavendstoesj 16e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 1999/2000
  Millennium   Nit oesjebraad óp tseedee
2000 Vasteloavend mit diech 17e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2000/2001
2001 Mit d’r handy 19e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2001/2002
  Titicacasee   Nit oesjebraad óp tseedee
2002 Auwieë 14e Sjlajerparade, haof fienaal PLK Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2002/2003
2003 Sambaloavend 7e Sjlajerparade, haof fienaal PLK Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2003/2004
2004 ’t Miemmie mit de tsiem 9e Sjlajerparade, haof fienaal PLK Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2004/2005
  D’r Kloneman   Nit oesjebraad óp tseedee
  Kruuts en kweer medley   Nit oesjebraad óp tseedee
  Ee óns jeluk   Nit oesjebraad óp tseedee
2005 Fiësta oane Siësta 14e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2005/2006
2006 Tsirkes Karneval 16e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2006/2007
2007 Aajeboare 4e Sjlajerparade, haof fienaal LVK 2008 Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2007/2008
  Kinger nè 5e PLK PLK Tseedee 2007
  De bòks   Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2018/2019
2008 Wat nit is, dat kan nog kómme 5e Sjlajerparade, 5e Plaatsj PLK, haof fienaal LVK 2009 Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2008/2009, PLK Tseedee 2008 en óp ós eje Sjlajer-tseedee “Dat weëd ‘m” 2010
2009 Karneval 2e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2009/2010, PLK Tseedee 2009 en óp ós eje   Sjlajer-tseedee “Dat weëd ‘m” 2010
  C’est la vie   Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2015/2016
2010 Dat  weëd ‘m 1e Sjlajerparade, 5de plaatsj PLK, haof fienaal LVK 2011 Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2010/2011, PLK Tseedee 2010 en óp ós eje   Sjlajer-tseedee “Dat weëd ‘m” 2010, Sjpètsiejalietète 6
  Va Kirchroa noa Kölle en tseruk   Nit oesjebraad óp tseedee
2011 Noa de vasteloavend 1e Sjlajerparade, 8e plaatsj PLK, haof fienaal LVK 2012 Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2011/2012, PLK tseedee 2011, Sjpètsiejalietète 6
2012 Wat e fes!  1e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2012/2013, Sjpètsiejalietète 6
  Mer bruche keiner   Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2017/2018
2013 Iech wil nog nit noa heem 4e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2013/2014
2014 D’r himmel óppen eëd 4e Sjlajerparade, haof fienaal LVK 2015 Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2014/2015, Waat ein plaat 7
2015 Wat is ’t sjun um kloon tse zieë 2e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2015/2016, Waat ein plaat 8
  Kirchroa Karneval   Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2016/2017
2016 Mit karneval jeboare 2e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2016/2017, Waat ein plaat 9
2017 Dat is vasteloavend! 4e Sjlajerparade, 6e plaatsj PLK 2018 Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2017/2018
2018 Dat sjmaat noa mieë 2e Sjlajerparade, PLK fienaal Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2018/2019
2019 Hei sjokkelt de welt 3e Sjlajerparade Kirchröatsjer Sjlajere tseedee 2019/2020