“Alle leefs…..” en anger sjlajere

5 juli 2016

Mit de klØØne nØa BLØF. Ram sjtØØts!

Mit de klØØne nØa BLØF. Ram sjtØØts!

“Alle leefs oes Londen”, “Danse an de zieë”, “Vakans i Sjpanje”, “Alles is leefde”,  “Heller wie iech han kan”. Nit dit uur meent dat dat ós nui tiettele zunt wa. Nè nè, dat zunt tiettele van de jonge va BLØF (die oes Zeeland). Evvel, die jonge kómme óp d’r 4e tseptember noa Tejele en zalle doa al die sjiekke lidsjer bringe. En vier zunt dan óch doa en sjtunt mit ózze verain hinger de tieëk ós dink tse doeë doamit dat die lü vuur jen tieëk óch hön dink kanne doeë. En flaich zinge vier an d’r sjloes”Die drinke flotter dan iech tsappe kan, flotter dan iech sjudde kan….”. Dus….

 

...tseruk