Alaaf tsezame wa!

13 januari 2017

Zóndieg 8 jannewaar woare vier tse vinge in de Ts. Lambeëteskirch um doa mit tse helle an de dialek-mès “Amen tsezame”. In ing jód jevulde kirch hant de luu jenosse van d’r jezank van ’t Esmeralda Piefer, van ’t Mariechelle en Vivian Pouwels, van de Kling van d’r Lambeëtes en (hoffentlieg) óch van ós……

Doanoa noa Pimm’s vuur ing jauw tas kaffieé, tieë, bruedjer, vlaam en vöal mieë doamit dat vier inne jauwe boam hauwe vuur ós óptreëne bij de Prinseproklamatsiejoeën 2017. Doa woeëd d’r Ruben I proklameerd als de nui Hoeëgheet van d’r K.V.V. 1936. Óp inne kouwe evvel jemuutlieje maat kroge de vasteloavendsjekke e Formule I-sjpèl tse zieë en doabij koam d’r Ruben noa boese…….. Hoeëgheet, va hatse wa!

...tseruk