Alaaf de Lückerhei

3 februari 2017

’t Is al bauw tradietsiejoeën vuur ós um óp tse treëne óp d’r jroeëse vasteloavendsoavend van de Lückerhei. ’t Is ummer werm inne jemuutlieje (bluedieg werme) oavend in inne sjun jetseerde zaal, mit sjun verkleide luu en sjtiemoeng wie sjtiemoeng mós zieë, jeweun ónjetswónge. Sjiek um doa deel va oes tse darve maache….

...tseruk