Alaaf de Kabouters!

4 februari 2017

Dizze oavend woare vier tse vinge in wieëtsjaf Rolduc um doa óp tse treëne vuur en tsezame mit de Kabouters. En wie jewend woar ’t óch noen inne klasse oavend. ’t Christel en d’r Jos hauwe e sjun projram in-ee jesjoesterd en ’t woar jinne in d’r zaal of wieëtsjaf deë nit mitdóng mit al die artieste en vasteloavendsveraine óp de buun….

...tseruk