Aafsjlisse mit ing nase naas….

10 februari 2016

Klone trekke 2016 woar naas, jans naas. D’r himmel kriesjet en dat hant vier allenäu jemerkd. Aaf en tsauw hole de wólke hönne oam óp um ziech doanoa tse tseje mit ing nui sjoel. Mar maachet dat jet oes vuur ós sjtiemmoeng? Besjtimd nit! D’r letste daag van ós 31ste vasteloavendsjoar woeëd jenósse van ’t ieëtsje sjoes bis an d’r sjloes, bis an ’t kappe aaf en de lampe oes. En die nase naas woar nit alling naas van d’r reën evvel óch van al dat nase in ’t jlaas. Jrüets zient vier óch óp ós óptreëne bij ’t Klone Konkoer óp d’r Maat woa, óndanks ’t sjleëte weer, jenóg jekke bij-éé woare um mit tse helle mit ózze Klone-medley. Kirchroa Alaaf you, wa…

...tseruk