3×11 joar Klone en Kleunsjere

19 november 2018

Wat woar dat inne herlieje oavend! 3×11 joar Sjtèchneëlsjer in ós verainslokaal ’t Patronaat. Mit uuch allemoal jemuutlieg viere. Mit klasse moeziek van d’r Reënboagkloeb, Los Mar Joa, d’r Wiesse Sjwaam, d’r Erwin, de Tiroler ohne Berge. Mit inne Raoul Deckers deë alles an-ee breiet, mit d’r DJ Kevin S. deë de sjiekste plate drieënet. En mit inne verain deë sjtaats en sjtoots loos zieë wat 33 joar tsezame vasteloavend viere bringt. Dat sjmaat noa mieë wa………

Hei e deel van de bilder van deë woenderbare oavend:

...tseruk