11 joar Los Mar Joa

19 november 2016

Vriedieg 18 november woare vier in Dé Wieëtsjaf um doa de jonge va Los Mar Joa e sjtends-je tse bringe. Zie hant noen óch elf joar óp d’r vasteloavendspoekel en dat hant zie priema jedoa! Mit sjun lidsjer en tswai Kirchröatsjer Sjlajere in die elf joar darf me sjtoots zieë óp woa me sjteet wa. En ing bomvol wieëtsjaf hat dat mit hön mit jevierd. Jonge, namens alle klone en kleunsjere van de Sjtèchneëlsjer, va hatse mit ung elf joar en noen óp noa de tswai-en-tswantsieg! Lost uuch ’t LMJ-beer sjmaache…..

...tseruk